Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve

Ky sektor ka për qëllim, që në zbatim të legjislacionit në fuqi, të organizojë punën për
garantimin zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve ndërmjet konsmatorëve dhe subjekteve
tregëtare si dhe ndërmjet këtyre të fundit

Sektori i zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve, në zbatim të detyrave të ngarkuara nga
aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, ushtron këto kompetenca:

 1. Garanton zbatimin e rregullave dhe normave juridike mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
  ndërmjet konsumatorëve dhe subjekteve tregtare, të tilla si: normat juridike në mbrojtje të
  konsumatorëve, normat e kodeve të sjelljes, normat e zakoneve të mira tregtare dhe të atyre
  të mirëbesimit.
 2. Mban një regjistër të posaçëm me qëllim regjistrimin e mosmarrëveshjeve të hasura dhe
  trajtimin e tyre.
 3. Organizojë punën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën e mbrojtjes së konsumatorit,
  duke garantuar kështu aksesin e konsumatorit në mekanizma mbrojtës jashtëgjyqësorë.
  78
 4. Siguro organizimin e brendshëm administrativ, në mënyrë të tillë që të garantojë trajtimin e
  mosmarrëveshjeve dhe nivelin e cilësisë së shërbimit të ofruar ndaj konsumatorëve.
 5. Ndjek me rigorozitet kërkesat/ankesat mbi mënyrën e tregtimit nëpërmjet mjeteve elektronike
  (blerje online), duke synuar ndërgjegjësimin e subjekteve tregtare mbi publikimin e detajuar
  të të gjitha karakteristikave të produkteve që ato tregtojnë.
 6. Organizon punën për të garantuar mundësinë dhe mjetet e nevojshme që konsumatori të
  paraqesë ankesën:
  a) Nëpërmjet formularit, që do të publikohet në faqen e internetit të Agjencisë së Mbrojtjes
  së Konsumatorit.
  b) Me postë.
  c) Në mënyrë të drejtpërdrejtë.
  d) Përcakton të gjitha kriteret dhe elementët e nevojshëm që duhet të plotësojë një ankesë e
  mbërritur pranë Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, për t’u marrë në shqyrtim dhe
  për t’u trajtuar deri në gjetjen e një alternative zgjidhjeje.