VKM

  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.798, datë 29.09.2010 “Për administrimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.228, datë 27.05.1992 “Për ruajtjen e mjediseve urbane nga ndotjet dhe dëmtimet”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.230, datë 20.03.2013 “Për përcaktimin e funksioneve, detyrave specifike dhe standarteve të shërbimit veterinar të qeverisjes vendore”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.587, datë 07. 2010 “Per monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qëndrat urbane dhe turistike”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.306, datë 13.06.2000 “Për disiplinën në shërbimin civil”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, azhurnuar me:VKM nr.726, datë 30.10.2003;VKM nr.315, datë 21.05.2004; VKM nr.783, datë 14.12.2005; VKM Nr.328, datë 31.05.2006; VKM nr.456, datë 26.07.2007”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.229, datë 23.04.2004 “Për  Miratimin e cermonialit zyrtar të Republikës së Shqipërisë” , i ndryshuar me vendimin Nr.832, datë 15.09.2013”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.816, datë 16.11.2016 ”Për strukturën,kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdheniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të Ligjit Nr.60/2016 ”Për Sinajlizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”;