Veterinaria dhe Hospitalizimi i Kafshëve Endacake

Sektori Veterinar dhe Sektori i Administrimit dhe Hospitalizimit të Kafshëve Endacake,ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët tek njeriu, duke kryer trajtimin e kafshëve endacake   në  përputhje me kërkesat e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, përbën objektivin kryesor të të dy sektorëve. Sektori Veterinar dhe Sektori i Administrimit dhe Hospitalizimit të Kafsheve Endacake ka në kompetencat e tij:
  1. Trajtimin e kafshëve endacake me qëllim ndalimin e shumimit të tyre duke zbatuar protokolle veterinare sipas legjislacionit në fuqi;
  2. Kryerjen e profilaksisë për kafshet endacake në mënyre periodike sipas protokolleve veterinare;
  3. Bashkepunon me strukturat e shërbimit veterinar rajonal,për zbatimin e masave profilaktike,në kufizimin dhe crrenjosjen e semundjeve infektive te kafshet;
  4. Njofton autoritetin kompetent,në rast të konstatimit të semundjeve,që paraqesin rrezikshmëri për qytetarët;
  5. Propozon programe dhe harton plane pune në lidhje me trajtimin e kafshëve të qytetit të Tiranes;
  6. Evidenton dhe regjistron habitatet dhe vendqëndrimet e kafsheve endacake;
  7. Në zbatim të VKB 156 merr masa administrative ;
  8. Ndërhyn dhe merr masa për mbrojtjen e kafsheve nga cdo mënyre keqtrajtimi;
  9. Shqyrton cdo problematike të paraqitur nga qytetarët dhe organizon fushata sensibilizimi në lidhje me mbajtjen,trajtimin dhe respektimin e mireqënies së kafshëve;
  10. Ofron trajtim profesional në qender të specializuar për kafshët endacake e të braktisura;