Sensibilizimi i Konsumatorit

Sensibilizimi i Konsumatorit, në zbatim të detyrave të ngarkuara nga legjislacioni në
fuqi për pushtetin vendor, brenda fushës së kompetencave të agjencisë dhe si strukturë përgjegjëse e
saj, ka në mision dhe si objektiv të punës së saj marrjen e masave për sensibilizimin dhe
ndërgjegjësimin e konsumatorëve të Bashkisë Tiranë, në të gjitha institucionet paraarsimore dhe
arsimore apo në subjekte të tjerë, grupe interesi, aktorë dhe operatorë, entitete publike apo private, në
funksion të ndërgjegjësimit të tyre për të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga legjislacioni në fuqi
për mbrojtjen e shëndetit, parandalimin dhe mbrojtjen nga sëmundjet infektive që burojnë nga
kafshët, dhe në tërësi mbrojtjen e interesit të konsumatorit, sipas fushave të kompetencës që mbulon
Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit.

 1. Realizimi i fushatave informuese dhe sensibiliuese mbi Ligjin 9902 ‘‘Për Mbrojtjen e
  Konsumatorit’’, i ndryshuar dhe legjislacionin në fuqi për fushat e tjera ku vepron agjencia, në
  bashkëpunim me sektorin përkatës që mbulon këtë fushë.
 2. Organizimi i aktiviteteve dhe fushatave informuese në lidhje me punën që bën dhe rolin që ka
  Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit.
 3. Bashkëpunimi me shkollat publike dhe private, apo faktorë dhe aktorë të tjerë të lidhur me
  misionin e agjencisë, duke përfshirë por jo duke u kufizuar vetëm në zhvillimin e leksioneve të
  përgatitura nga specialistët e agjencisë dhe shpjegime me fletë-printime, në mjediset e këtyre
  shkollave apo me target grupe të tjerë të përcaktuara në politikat që ndjek agjencia.
 4. Informimi i grupeve të ndryshme të interesit në lidhje me legjislacionin, të drejtat dhe detyrimet
  e tyre, në lidhje me blerjet online.
 5. Bashkëpunimi me universitetet publike dhe private në vazhdën e ndërgjegjësimit, duke zhvilluar
  leksione të hapura apo leksione në lëndët respektive që lidhen me legjislacionin për mbrojtjen e
  konsumatorit dhe legjislacionin që mbulon fushat e tjera të veprimtarisë së agjencisë.
 6. Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit për tregtarët dhe subjektet e ndryshme të interesuara
  në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre që burojnë nga aktet juridike ligjore dhe nënligjore në
  fuqi, në bashkëpunim me strukturat e tjera të agjencisë.
 7. Bashkëpunimi me strukturat e tjera të agjencisë që mbulojnë fusha të caktuara të kompetencave
  në funksion të organizimit të veprimtarive me qëllim përmbushjen e misionit të sektorit.
 8. Bashkëpunimi me strukturat e tjera të bashkisë dhe autoritetet e tjera publike, subjekte tregtare
  apo organizata, shoqata dhe qëndra që kanë pjesë të misionit të tyre mbrojtjen dhe përfaqësimin
  e interesave të konsumatorit, me qëllim sensibilizimin, ndërgjegjësimin dhe organizimin e
  fushatave në funksion të përmbushjes së misionit të sektorit dhe agjencisë.
 9. Raportimi periodik në linjë hierarkie në veçanti në lidhje me zbatimin e detyrave të ngarkuara dhe
  në tërësi raportimin në lidhje me veprimtarinë e sektorit.