Rregullorja

Qëllimi i rregullores së brendshme për organizimin, kompetencat dhe funksionimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës, është sigurimi dhe zbatimi referuar ndryshimeve territoriale dhe dispozitave ligjore e nënligjore normative, i rregullave e ndryshimeve strukturore, organike dhe funksionale të miratuara, në bazë të të cilave ndërtohen, zhvillohen dhe bashkërendohen marrëdheniet ndërmjet gjithë strukturave dhe të punësuarve që ushtrojnë detyrat e tyre funksionale, në nivele të ndryshme të varësisë hierarkike, si brenda këtij institucioni të administratës publike dhe organit ep ëror të saj, Bashkisë së Tiranës ashtu edhe me institucionet e tjera të administratës publike në nivel qëndror.

Kjo regullore ka për objekt, krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet, efektivitet dhe eficencë të veprimtarisë së Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës, për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj, të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore normative në fuqi në Republikën e Shqipërisë, si dhe në zbatimin e akteve nënligjore normative të nxjerra nga Këshilli Bashkiak dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës.

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës, konsolidon në themel të punës së saj, me cilësinë e strukturës së posaçme të njësisë së qeverisjes vendore, mbrojtjen e të drejtave dhe interesave te konsumatorit dhe konsiderohet si institucioni/organi i administratës publike simbol i sinkronisë dhe bashkëpunimit mes pushtetit vendor dhe atij qëndror. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkist së Tiranës, synon të rrisë bashkëveprimin,efikasitetin,efektivitetin dhe eficencën e veprimtarisë,në përmbushje të objektivave të parashikuara prej saj, nëpermjet monitorimit, vlerësimit, orientimit dhe kontrollit të vazhdueshëm. Vizioni i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës, është njëkohësisht vizioni i Bashkisë së Tiranës për mbrojtjen e konsumatorit te kryeqytetit, jo vetëm nepërmjet monitorimit dhe evidentimit të rasteve, por të ushtrimit të kontrollit të vazhdueshëm, sqarimin e rrethanave dhe marrjen e masave shtrënguese, për: rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar nga operatorët në shërbimin e transportit publik qytetas, ruajtjen e infrastrukturës publike, nje ambient më të paster, pa mbetje, ndotje akustike, respektimin e normave detyruese të bashkjetesës dhe tê sjelljes, etj. me piksynimin e qartë, të rritjes së standarteve të jetesës në qytetin e Tiranës.