Rregullat e Adoptimit

Referuar problematikave të hasura gjatë vitit të shkuar lidhur me procedurat e adoptimit, ku qentë endacake riktheheshin përsëri në habitat nga adoptuesi, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit Bazuar në Ligjin nr. 10465, datë 29.09.2011, “Për Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë”,  neni 12, neni 73, qentë të cilët janë pranë Qendrës Veterinare të  Bashkisë Tiranë, mund të adoptohen, duke zbatuar procedurën si më poshtë vijon:

  1. Çdo qytetar duhet të bëjë kërkesë për adoptimin e qenit nëpërmejt website-it të Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, seksioni “Qendra Veterinare”/ “Kërkesë për adoptim”.
  2. Adoptuesi duhet t’i sigurojë qenit vendqëndrim brenda ambjenteve të banimit të tij, duke plotësuar të gjitha kushtet për mirëqenien e kafshës, në zbatim të legjislacionit veterinar në fuqi.
  3. Çdo qen që adoptohet duhet të pajiset me librezë shëndetësore veterinare, në të cilën do të shënohen të dhënat e pronarit dhe qenit.
  4. Çdo qen duhet të pajiset me mikroçip nga adoptuesi.
  5. Adoptuesi duhet të paraqesë në momentin e adoptimit edhe vërtetimin nga njësia administrative për adresen e saktë të vendbanimit.
  6. Adoptuesi pas kryerjes së proçedurës së adoptimit ,duhet të njoftojë brenda 14 ditëve strukturat e shërbimit veterinar pranë Agjencisë rajonale të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve,sipas përcaktimeve të ligjit veterinar në fuqi.
  7. Pas kontaktimit nga stafi i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, kërkuesi duhet të paraqitet fizikisht pranë Qendrës Veterinare. Adoptuesi do të plotësojë një formular me nr. e kartës së identitetit si dhe do të deklarojë nën përgjegjësinë e tij, se do të mbajë qenin pa krijuar probleme në komunitet.
  8. Në rast se qeni, rikthehet në Qendrën Veterinare për shkak të problemeve në komunitet ose shqetësimeve të ndryshme, nuk mund të rimerret.
  9. Sa më sipër ,dokumentacioni dhe mikroçipi për qentë të cilët do të adoptohen,duhet të sigurohen nga adoptuesi.
  10. Pas marrjes së qenit qytetari duhet të plotësoje deklaratën me anë të se cilës konfimohet që bëhet pronar i qenit.

Mos braktisni mikun tuaj.

Bëhuni pronar i përgjegjshëm!