PYETËSOR

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit ka hartuar këtë pyetësor për të kuptuar përvojat dhe shqetësimet e konsumatorëve. Vlerësimet si rrjedhojë do të shërbejnë si kontribut për të krijuar programe dhe shërbime më të mira.

Ju lutemi, kushtoni disa momente për t’iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme. Përgjigjet tuaja do të mbahen konfidenciale. 

Faleminderit për plotësimin e Anketës për Mbrojtjen e Konsumatorit!

Kontributi juaj është shumë i vlefshëm në përpjekjet tona për të përmirësuar të drejtat dhe përvojat e konsumatorëve.