Objektivat kryesorë

Nëpërmjet veprimtarisë së saj, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës
kërkon të arrijë objektivat e përcaktuara, të cilat janë si vijon:
1. Trajtimi në mënyrë integrale dhe të njehsuar, i të gjithë problematikave që hasen në fushën e
mbrojtjes së konsumatorit.
2. Komunikimi i përhershëm dhe i vazhdueshëm me konsumatorin e kryeqytetit, verifikimi në kohë
i kërkesave dhe ankesave të tyre, si dhe marrja e masave përkatëse në një kohë sa më të shpejtë
kur kjo gjë i jepet si kompetencë nga legjislacioni në fuqi apo këshillimin, orientimin dhe
referimin drejt zgjidhjes për rastet e tjera të cilat nuk janë kompetencë ekskluzive e institucionit.
Në vijim të trajtimit të kërkesës apo ankesës, synohet vënia në dijeni e kërkuesit apo ankuesit për
zgjidhjen e dhënë nga institucioni si dhe arsyet përkatëse të bazuara në legjislacionin në fuqi.
3. Krijimi i mundësisë për qytetarët e Tiranës që në mënyrë të drejtpërdrejtë të shprehin shqetësimet
e tyre dhe të raportojnë rastet e shkeljeve që pretendojnë, nëpërmjet numrit të telefonit, adresës
zyrtare në internet apo çdo lloj forme të komunikimit në rrjetet sociale, që Agjencia e Mbrojtjes
së Konsumatorit ka vënë në dispozicion të konsumatorëve dhe qytetarëve të Tiranës.
4. Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi i vazhdueshëm me të gjitha institucionet e tjera të
administratës publike në nivel qendror e vendor, që ushtrojnë kompetencat e tyre në fushën e
mbrojtjes së konsumatorit, si dhe me organizata jofitimprurëse në funksion të ndërmarrjes së
veprimeve të përbashkëta për mbrojtjen e konsumatorit, me objektiv të qartë, garantimin dhe
respektimin e të drejtave të tyre.
5. Përfshirja aktive dhe kontribuese e konsumatorëve në forma të ndryshme ndërveprimi, për rritjen
e bashkëpunimit dhe koordinimit midis të gjithë aktorëve dhe faktorëve relevante, vendorë dhe
rajonalë, në sferën e mbrojtjes së konsumatorit.
6. Sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe i tregtarëve, në funksion të parandalimit
të cënimit dhe shkeljes së të drejtave të konsumatorëve, nëpërmjet fushatave të informimit,
këshillimit dhe edukimit cilësor, intensiv dhe të vazhdueshëm.
7. Bashkëpunimi me degët lokale të organeve qëndrore për zbatimin e programeve për profilaksinë
veterinare, në funksion të situatës epizootike të kafshëve, si dhe bashkëpunimi në hartimin e
zbatimin e strategjive për monitorimin, kontrollin, lëvizjen dhe trajtimin e kafshëve, sipas
legjislacionit veterinar në fuqi, për mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe ruajtjen e ekuilibrit midis
njeriut, kafshëve dhe mjedisit, duke respektuar standartet e mirëqënies së kafshëve dhe
shpendëve.
8. Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtës së banimit të qytetarëve në hapësira publike, pa ndotje, të
sigurta e të qeta, me mundësi jetese normale, me kushte dhe parametra të standarteve europiane,
referuar legjislacionit në fuqi.
9. Ndikimi efektiv, në respektimin e normave detyruese të bashkëjetesës dhe sjelljes nga pronarët
e kafshëve dhe shpendëve në njësitë individuale të banimit, mjediset në bashkëpronësi dhe
hapësirat e infrastrukturën publike.
10. Ndërmjetësimi efektiv për mosmarrëveshjet e lindura ndërmjet konsumatorëve dhe tregtarëve
apo mes vetë tregtarëve, me qëllim realizimin e misionit dhe vizionit të agjencisë për të
monitoruar dhe ruajtur ekuilibrat e tregut në raportet mes aktorëve dhe faktorëve të tij, në
funksion të mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave të konsumatorit të Bashkisë Tiranë.