Ligje

 • Kodi i Procedurës Administrative së Republikës së Shqipërisë ;
 • Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë ;
 • Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
 • Ligji Nr.9632,  datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar me Ligjin 10354 datë 18.11.2010 , i ndryshuar me Ligjin 85/2014″;
 • Ligji Nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”;
 • Ligji Nr.10465 , datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar ;
 • Ligji Nr.9774,  datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”;
 • Ligji Nr.9902,  datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 10444 datë 14.07.2011″;
 • Ligji Nr.10 279,  datë 20.5.2010 “Për kundravajtjet administrative” ;
 • Ligji Nr.9367 , datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” , i ndryshuar me Ligjin Nr.9475, datë.9.2.2006 dhe me Ligjin Nr.9529,datë 11.5.2006, me Ligjin Nr.86/2012 datë 18.09.2012 dhe me Ligjin Nr. 44/2014 datë 24.4.2014″;
 • Ligji Nr.8094 , datë 21.03.1996 “Për largimin publik të mbeturinave”;
 • Ligji Nr.9010,  datë 13.02.2003 “ Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” , i ndryshuar me Ligjin Nr.10 137, datë 11.5.2009″;
 • Ligji Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Ligji Nr.10440,  datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar ;
 • Ligji Nr.9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin”;
 • Ligji Nr.10 448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar ;
 • Ligji Nr.10 296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,i ndryshuar;
 • Ligji Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Ligji Nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”;
 • Ligji Nr.9887,  datë 10.03.20008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”;
 • Ligji Nr.8927,  datë 25.07.2002 “Për prefektin”;
 • Ligji Nr.10 433,  datë 16.06..2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
 • Ligji Nr.9779,  datë 16.07.2007 “Për sigurinë e përgjithshme,kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore” (shfuqizuar) me Ligjin Nr.10480, datë 17.11.2011
 • Ligji Nr.10433,  datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
 • Ligji Nr.9780,  datë 10.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e paligjshme”;
 • Ligji Nr.60/2016,”Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”;