Kontroll mbi afishimin e çmimeve


Monitorojmë çdo ditë me kujdes afishimin e çmimeve .Moment për të informuar si subjektet dhe konsumatorët mbi të drejtat dhe detyrimet e palëve .