Kontroll dhe këshillim mbi transportin publik

Një ditë nga puna e kolegëve tanë me fokus rregullin në qytet . Këshillim mbi tregtimin në vendet e liçensuara.Menaxhimi i mbetjeve me kosha të posaçëm. Respektim i infrastrukturës publike. Kontroll dhe këshillim mbi transportin publik.