Informohuni për blerjet online!

Për të siguruar një blerje të sigurtë, ndiqni këshillat nga Angjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe informohuni për blerjet online! Dërgoni ankesën tuaj, përmes postës elektronike konsumatori@tirana.al duke i bashkëngjitur foto ose video dhe komunikimet e rastit.