Informim mbi të drejtat e konsumatorit.

A janë cenuar ndonjëhere të drejtat e tua si konsumator?!Koleget informojnë subjektet tregtare mbi të drejtat që duhen të kenë klientët e tyre .