Fushata Këshilluese mbi të “Drejtat e Konsumatorit”

A e dini që në #AMK ka një zgjidhje lidhur me të drejtat e tua si konsumator?!Vijojmë me fushatën informuese ku ju tregojmë të drejtat tuaja & hapat që duhen ndjekur. Kontakt për çdo pyetje📩 konsumatori@tirana.al