Fushata “Pro Vaksinimit”

Tek RTSH kemi folur sot, mbi fushatën e vaksinimit.Rëndësia që ka procesi informues mbi vaksinat & puna e AMK-se me prindërit apo kujdestarët e fëmijëve.