Ankesa Online

Çfarë është Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve?

Agjencia e Mbrojtjes Konsumatore ofron Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve për të gjithë konsumatorët e pakënaqur nga zbatimi i kontratës së blerjes së një produkti apo ofrimit të një shërbimi. ZAM i referohet zgjidhjes së mosmarrëveshjes ndërmjet tregtarit dhe konsumatorit duke përjashtuar etapat gjyqësore të proçesit. Metodat ZAM janë:

  • Arbitrimi
  • Këshillimi
  • Negocimi 
  • Zgjidhja

Si mund të ankohem ?

Ka tre hapa që duhen ndjekur kur bëni një ankesë, por hapi i parë është gjithmonë të kontaktoni biznesin për të shpjeguar problemin dhe mënyrën se si do të dëshironit të rregullohej.

Kontaktoni biznesin, sa më shpejt të jetë e mundur, për të shpjeguar problemin dhe të merrni rezultatin që dëshironi. Në shumë raste një telefonatë ose vizitë e thjeshtë në njësinë tregtare mund ta zgjidhë problemin.Subjekti tregtar mund t’ju kërkojë prova të blerjes (shiko më poshtë) dhe të diskutojë nëse është një problem i vogël apo i madh për të përcaktuar një riparim, zëvendësim të produktit apo shërbimit ose rimbursim.

 

Nëse ende keni vështirësi në zgjidhjen e një problemi, mund të kërkoni ndihmë pranë nesh. Zyra e Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve ofron ndihmë dhe eksperitzën e saj për të ulur palët e ankimuara në një tryezë dhe për të shtruar të gjitha alternativat e mundshme drejt një zgjidhje të suksesshme. ZAM bën avokatin e konsumatorit kundrejt tregtarëve në rast se pikat e kontratës së blerjes apo shërbimit nuk janë përmbushur siç duhet. Konsumatorët mund të shkruajnë në formatin e ankesës online (shiko më poshtë), ose të paraqitin një ankesë me email në adresën konsumatori@tirana.al

 

Në rast se mosmarrëveshja midis palëve të përfshira nuk arrihet me ndihmën e ZAM, ju keni të drejtë të merrni parasysh marrjen e këshillave ligjore të pavarura për opsionet e disponueshme dhe që i përshtaten rrethanave tuaja. Zyra të ndihmës juridike ose avokati juaj mund t’ju japë disa këshilla.

Prova të blerjes/Dokumente të nevojshme shoqëruese me ankesën tuaj:

  • Kuponi tatimor 
  • Dhe/ose kontratën e nënshkruar nga palët
  • Foto e produktit që dëshmon defekt, ose që nuk ka përmbushur pritshmëritë e kontratës së  blerjes.
  • Komunikime me tregtarin për ndjekjen e Hapit 1

    ANKESA ONLINE