ALO Konsumator

A janë cenuar ndonjëhere të drejtat e tua si konsumator?!
Koleget informojnë mbi të drejtat që duhen të kenë klientët e tyre .