Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Specialist Zëvendësues, në Sektorin e Kontrollit të Infrastrukturës Publike

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës , shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

– 1 (një) vend i lirë pune, specialist zëvendësues, në sektorin e kontrollit të infrastrukturës publike,(Kategoria IV-a);

Disa nga detyrat që duhet të kryejë specialisti janë:

 • Specialisti ka përgjegjësi për marrjen dhe zbatimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga autoriteti i institucionit që rrjedhin nga kuadri ligjor përkatës, si edhe nga udhëzimet e caktuara nga përgjegjësi i sektorit apo Drejtori i Drejtorisë;
 • Ka përgjegjësi për njohjen dhe zbatimin e rregullores së brendshme të institucionit;
 • Zbaton procese të tjera që lidhen me fushën e veprimit të sektorit, sipas urdhrit të përgjegjësit të sektorit apo Drejtorit të Drejtorisë;
 • Paraqet tek përgjegjësi i sektorit apo Drejtori i Drejtorisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj;
 • Monitoron subjektet  sipas planit të punës dhe raporton lidhur me shkeljet  me kërkesë të përgjegjësit të sektorit;

Dokumentat që aplikanti për specialist duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Diplomë ( Bachelor dhe/ose Master Profesional/Shkencor) ose Diplomë e Nivelit të Dytë, dhe listë notash të noterizuara;
 5. Çertifikata, kualifikime etj (nëse dispononi);
 6. Librezë pune origjinale;
 7. Raport mjeko – ligjor;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. 2 fotografi;

Afati për dërgimin e CV-ve dhe Diplomë (e skanuar) në adresën konsumatori@tirana.al është deri me datë 21.05.2022 ora 16:00.