Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Specialist, në Sektorin e Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës , shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1 (një) vend i lirë pune, specialist, në sektorin e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, (Kategoria IV-a);

Disa nga detyrat që duhet të kryejë specialisti janë:

 1. Zbaton drejtpërdrejtë vetë, nën përgjegjësinë e tij direkte, të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët e tij.
 2. Kryen zbatimin e detyrave të ngarkuara apo të deleguara duke realizuar praktikat, procedurat apo veprimet administrative përkatëse, në bashkëpunim dhe me ndihmën e Përgjegjësit të Sektorit të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve.
 3. Jep përgjigje ligjore dhe teknike për zgjidhjen e problemeve, për kërkesat dhe ankesat që i kalojnë për t’u përpunuar, brenda fushës së tij të veprimit në Sektorin e Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve.
 4. Përgatit propozime në lidhje me trajtimin e çështjeve të ndryshme me karakter profesional dhe teknik, të kërkesave, ankesave dhe çështjeve të tjera të lidhura me fushën që mbulon Sektori i Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve.
 5. Ndjek dhe përpilon dokumentacionin përkatës në përgjigje të korespondencës institucionale për fushën që mbulon sektori, deri në kthim përgjigje brenda afateve ligjore dhe nënligjore të përcaktuara.
 6. Koncepton dhe përgatit materialin dhe praktikën e përgjigjes në tërësi, dhe pasi e nënshkruan në përputhje me bindjen e tij dhe ligjin, ia paraqet Përgjegjësit të Sektorit të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve, apo sipas rastit, drejtuesve të linjës së hierarkisë.
 7. Punon në vazhdimësi për zhvillimin personal, në aspektin teknik-profesional dhe atë të përditësimit të njohurive të bazës ligjore dhe nënligjore në fuqi, në mënyrë të veçantë të atyre që lidhen me fushën që mbulon Sektori i Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve. 
 8. Merr pjesë në veprimtaritë trajnuese të agjencisë, bashkisë, apo institucioneve të tjera, në funksion të zhvillimit personal, sipas parashikimeve të pikës 3, gërma e, të këtij neni.
 9. Ndihmon dhe bashkëpunon me specialistët e tjerë të sektorit dhe të agjencisë, në përgatitjen e materialeve të ndryshme që kanë lidhje me veprimtarinë e Sektorit të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve dhe që i ngarkohen nga punonjësit e linjës hierarkike.
 10. Merr pjesë në grupe të ndryshme pune, komisione apo borde, me propozim të Përgjegjësit të Sektorit të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve apo Drejtorit të Drejtorisë së Kontrollit të Shërbimeve ndaj Konsumatorit dhe me miratim të Drejtorit të Përgjithshëm.
 11. Paraqet propozime pranë Përgjegjësit të Sektorit të Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve dhe Drejtorit të Drejtorisë së Kontrollit të Shërbimeve ndaj Konsumatorit, në rast se është e  nevojshme edhe në bashkëpunim me specialistët e tjerë të sektorit ku bën pjesë apo sektorëve të tjerë të agjencisë, për ndryshime apo rregullime në dispozitat ligjore, nënligjore e normative në fuqi, mbi të cilat ushtron kompetencat sektori dhe për mënyrën më  efikase të organizimit e të funksionimit të tij.  
 12. Kryen studime për çështje të ndryshme me interes publik dhe institucional, për fushat që mbulon Sektori i Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve.

Dokumentat që aplikanti për specialist duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Diplomë ( Bachelor dhe/ose Master Profesional/Shkencor) ose Diplomë e Nivelit të Dytë, dhe listë notash të noterizuara;
 5. Çertifikata, kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale;
 7. Raport mjeko – ligjor;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. 2 fotografi;

Afati për dërgimin e CV-ve dhe Diplomë (e skanuar) në adresën konsumatori@tirana.al është deri me datë 17.07.2022 ora 16:00.