Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Specialist, në Sektorin e Burimeve Njërëzore

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës , shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1 (një) vend i lirë pune, specialist ,në sektorin e burimeve njerëzore,kategoria IV-a.

Disa nga detyrat që duhet të kryejë specialisti në ushtrim të kompetencave të tij janë:

 • Zbaton me përpikmëri dhe nivel të lartë profesional të gjitha detyrat për zgjidhjen e kërkesave e problematikave që parashtrohen në rrugë administrative.
 • Krijon, ruan dhe përditëson dosjet personale të punonjësve me dokumentacion përkatës.
 • Përpilon dhe lëshon vërtetime sipas kërkesave të punonjësve,si dhe plotëson procedurat dhe librezat e punës.
 • përgjigjet për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i ngarkon përgjegjësi i sektorit.
 • mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura.

 Dokumentat që aplikanti për specialist në sektorin e burimeve njerëzore që duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Diplomë ( Bachelor + Master Profesional/Shkencor) ose Diplomë e Nivelit të Dytë, dhe listë notash të noterizuara;
 5. Çertifikata, kualifikime etj (nëse dispononi)
 6. Librezë pune origjinale;
 7. Raport mjeko – ligjor;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. 2 fotografi;

Afati për dërgimin e CV-ve të skanuara në adresën konsumatori@tirana.al është deri më datë 26.01.2022 ora 16:00.