Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant- Punonjës Shërbimi (Shofer)

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1(një) vend i lirë pune, Punonjës Shërbimi (Shofer), Sektori i Burimeve Njerëzore, (Klasa III).

Punonjësi i Shërbimit (shofer) ka për detyrë si më poshtë:

 • Realizon funksionet ndihmëse të sektorëve të ndryshëm të Agjencisë, për të cilat nuk kërkohen kritere profesionale e arsimore specifike;
 • Drejtuesit e automjeteve në dispozicion të institucionit përgjigjen për gatishmërinë e mjeteve të tyre dhe informojnë Drejtorinë e Administrimit dhe Shërbimeve Mbështetëse për nevojat dhe gjendjen e tyre;
 • Çdo shërbim që duhet të kryejnë, konfirmohet me urdhër të Drejtorittë Përgjithshëm;
 • Punonjësi i Shërbimit ka varësi direkte nga Përgjegjësi i Sektorit Përkatës;

Dokumentat që aplikanti për Punonjës Shërbimi / Shofer duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Deftesë e arsimit të kryer e noterizuar;
 5. Librezë pune origjinale;
 6. Raport mjeko – ligjor;
 7. Dëshmi penaliteti;
 8. 2 fotografi;
 9. Leje drejtimi / Patentë

Afati për dërgimin e CV-ve dhe Dëftesave të skanuara në adresën konsumatori@tirana.al është deri me datë 26.12.2021 ora 16:00.