Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Përgjegjës Sektori, Sektori Juridik dhe Përfaqësimit Ligjor

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1 (një) vend i lirë pune, përgjegjës sektori, sektori juridik dhe përfaqësimit ligjor (Kategoria III-a);

-Disa nga detyrat që duhet të kryejë përgjegjësi i sektorit janë:

 • Merr masa organizative në lidhje me plotësimin dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara për çdo punonjës në veçanti dhe si sektor në përgjithësi, brenda programit dhe planifikimit të miratuar për drejtorinë ku bën pjesë.
 • Evidenton problematikën që vihet re nga veprimtaria e përditshme e të punësuarve gjatë ushtrimit të detyrës, nga kërkesat dhe ankesat e bëra prezent prej qytetarëve dhe punonjësve të tjerë, si dhe përcakton e orienton zgjidhjet e mundshme për trajtimin e tyre brenda kuadrit ligjor në fuqi, duke i propozuar eprorit direkt rrugëzgjidhjet përkatëse.
 • Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë ngarkuar apo deleguar, si dhe i propozon drejtorit të drejtorisë, fillimin e procedurës për masë disiplinore në rast të shkeljeve të mundshme nga punonjësit e strukturës në varësi.
 • Kryen vlerësimin e performancës së punës për punonjësit në varësi të drejtpërdrejtë të tij, si dhe shqyrton kërkesat për rivlerësim, në rast se kërkohet prej tyre.
 • Koncepton dhe përgatit shkresën dhe praktikën e përgjigjes në tërësi, dhe pasi e nënshkruan në përputhje me bindjen e tij dhe ligjin, ia paraqet drejtorit të drejtorisë, apo sipas rastit, drejtuesve të linjës së hierarkisë.
 • Zhvillon marrëdhënie bashkëpunimi me sektorët e tjerë brenda Drejtorisë Juridike, të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, si dhe me sektorë të tjerë të agjencisë, për zgjidhjen e çështjeve që kanë nevojë për ekspertizën e përbashkët të një ose më shumë sektorëve të institucionit.
 • Organizon sistemin e administrimit dokumentar, të informacionit, statistikave dhe të raportimit kur kërkohet nga eprorët, për veprimtarinë e sektorit që drejton.
 • Zbaton procedurat, afatet dhe kriteret për bazueshmërinë ligjore e nënligjore, gjatë përmbushjes së detyrave të caktuara për sektorin, në lidhje me korespondencën zyrtare dhe përgjigjet për to përpara drejtorit të drejtorisë përkatëse.
 • Ndihmon dhe bashkëpunon me specialistët e sektorit që drejton, në drejtim të marrjes së nismës, përgatitjes së materialeve dhe kryerjes së veprimeve të ndryshme proceduriale apo administrative, që kanë lidhje me veprimtarinë e Sektorit Juridik dhe të Përfaqësimit Ligjor.
 • Merr pjesë në grupe të ndryshme pune, komisione apo borde, me propozim të drejtorit të drejtorisë dhe me miratim të drejtorit të përgjithshëm.
 • Merr pjesë në grupin e punës së trajnimit për të punësuarit apo për rekrutimet e reja, të sektorit që drejton dhe të agjencisë.
 • Përgatit për miratim nga Drejtori i Drejtorisë Juridike, të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, raportimin vjetor të punës së sektorit të tij për vitin aktual dhe programin për parashikimet në vitin pasardhës.
 • Paraqet propozime pranë drejtorit të drejtorisë, në bashkëpunim me specialistët e Sektorit Juridik dhe të Përfaqësimit Ligjor, për ndryshime apo rregullime në dispozitat ligjore, nënligjore e normative në fuqi, mbi të cilat ushtron kompetencat sektori dhe për mënyrën më efikase të organizimit e të funksionimit të tij.
 • Punon në vazhdimësi për zhvillimin personal, në aspektin teknik-profesional dhe atë të përditësimit të njohurive të bazës ligjore dhe nënligjore në fuqi, në mënyrë të veçantë të atyre që lidhen me fushën e së drejtës dhe që mbulon Sektori Juridik dhe i Përfaqësimit Ligjor.
 • Merr pjesë në veprimtaritë trajnuese të agjencisë, bashkisë, apo institucioneve të tjera, në funksion të zhvillimit personal.
 • Kryen studime për çështje të ndryshme me interes publik dhe institucional, për fushat që mbulon Sektori Juridik dhe i Përfaqësimit Ligjor.
 • Zbaton çdo detyrë tjetër lidhur me fushën e tij të kompetencave, e cila i ngarkohet nga drejtori i përgjithshëm dhe drejtori i drejtorisë.

Dokumentat që aplikanti për përgjegjës sektori duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Diplomë (Master Shkencor) ose Diplomë e Nivelit të Dytë, dhe listë notash të noterizuara;

Afati për dërgimin e CV-ve, Diplomës dhe ID, të skanuar në adresën elektronike konsumatori@tirana.al dhe/ ose me postë në adresën: rruga ‘‘Murat Toptani”, 1001, ndërtesa 12, kati 2, Tiranë, është deri me datë 01.03.2024,  ora 16:00.