Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Përgjegjës Sektori, në Sektorin e Projekteve dhe Trajnimeve

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1(një) vend i lirë pune, Përgjegjës Sektori, Sektori i Projekteve dhe Trajnimeve, (Kategoria III-a/1);

Përgjegjësi i sektorit të projekteve dhe trajnimeve ka për detyrë si më poshtë:

 • Harton programe dhe plane pune, në lidhje me këshillimin dhe informimin e konsumatorit për të drejtat që ai ka si dhe detyrimet e subjekteve të ndryshëm për garantimin e këtyre të drejtave;
 • Propozon dhe organizon aktivitete për informimin dhe këshillimin e konsumatorëve, për rrugën që duhet të ndjekë për trajtimin e problematikave të ndryshme;
 • Harton draft-projekte si dhe ndjek projektet për zhvillimin e Agjencisë në dhënien/ofrimin e shërbimit cilësor;
 • Koordinon dhe bashkëpunon me sektorë të Agjencisë dhe me institucione të tjera në lidhje me promovimin e fushatave të ndryshme, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat dhe mbrojtjen e konsumatorit;
 • Përditëson, pasqyron dhe informon konsumatorët në lidhje me ecurinë e punës, të fushatave sensibilizuese dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Agjencia, me anë të fletëpalosjeve, rrjeteve sociale dhe mënyrave të tjera të komunikimit në bashkëpunim dhe me sektorë të tjerë;
 • Harton dhe propozon projekte afat shkurtër dhe afat mesëm dhë është përgjegjës për ecurinë dhe vënien e tyre në zbatim;
 • Bashkëpunon për plotësimin e projekt propozimeve të iniciuara dhe implementimin e tyre pas miratimit përkatës;
 • Ndjek zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore, nëpërmjet trajnimeve dhe konsultimeve edhe me institucione të tjera të varësisë së Bashkisë së Tiranës;
 • Në bashkëpunim me sektorin e burimeve njerëzore, harton plane për vlerësimin e nevojave të aftësive profesionale të punonjësve dhe inicion programe të caktuara për plotësimin e tyre;
 • Krijon rrjetet e bashkëpunimit për ngritjen e aftësive profesionale të të punësuarve në Agjenci nëpërmjet trajnimeve, seminareve dhe organizatave brenda dhe jashtë vendit.

Dokumentat që aplikanti për Përgjegjës sektori duhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Diplomë ( Bachelor dhe Master Shkencor) ose Diplomë e Nivelit të Dytë, dhe listë notash të noterizuara;
 5. Çertifikata, kualifikime etj (nëse dispononi);
 6. Librezë pune origjinale;
 7. Raport mjeko – ligjor;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. 2 fotografi;

Afati për dërgimin e CV-ve dhe Diplomave  të skanuara në adresën konsumatori@tirana.al është deri me datë 10.03.2022 ora 16:00.