Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit shpall pozicion vakant – Asistent/Sekretare e Drejtorit të Përgjithshëm

Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës , shpall
procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

-1 (një) vend i lirë pune, asistent/sekretare e drejtorit të përgjithshëm, (Klasa IV);

Disa nga detyrat që duhet të kryejë asistent/sekretarja e drejtorit të përgjithshëm janë:

 • Evidenton, regjistron dhe organizon realizimin e axhendës së përditshme të drejtorit të përgjithshëm, duke bashkëpunuar edhe me drejtorët e drejtorive të Agjencisë;
 • Organizon, sistemon dhe siguron rregullsinë e hyrjes së të gjitha materialeve informative për drejtorin e përgjithshëm;
 • Siguron transmetimin korrekt të porosive që jep drejtori i përgjithshëm për çdo të punësuar në Agjenci, duke realizuar lidhjen e drejtpërdrejtë me ta nëpërmjet mjeteve dhe formave të komunikimit, si dhe me të gjitha institucionet e tjera lind i nevojshëm komunikimi për probleme dhe çështje të ndryshme pune;
 • Me porosi të drejtorit të përgjithshëm, kryen verifikimin e korrespondencave, praktikave apo procedurave të veçanta dhe informon për konstatimin në të cilin ka arritur, titullarin e institucionit;
 • Regjistron dhe kujton në mënyrë të përditësuar drejtorin e përgjithshëm, për aktivitetet e ndryshme ku është ftuar për pjesëmarrje, si dhe realizon njoftimin ditor për ngjarjet dhe evenimentet e ndryshme etj, që kanë lidhje me fushën e veprimtarisë së Agjencisë;
 • Nëpërmjet punonjësve të protokoll-arkivës,pret dhe nis të gjithë korrespondencën personale të drejtorit të përgjithshëm dhe korrespondencën e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës;
 • Mban protokollin e mbledhjeve dhe pret delegacionet e huaja, vizitorët dhe ekspertët që kërkojnë takim me titullarin e Agjencisë;

Dokumentat që aplikanti për asistent/sekretare e drejtorit të përgjithshëmduhet të paraqesë janë si më  poshtë:

 1. CV;
 2. Kopje ID;
 3. Çertifikatë personale dhe familjare;
 4. Diplomë (ose dëftesë e asimit të mesëm)
 5. Librezë pune origjinale;
 6. Raport mjeko – ligjor;
 7. Dëshmi penaliteti;
 8. 2 fotografi;

Afati për dërgimin e CV-ve dhe Diplomë apo dëftesë (e skanuar) në adresën konsumatori@tirana.al është deri me datë 27.01.2022 ora 16:00.