VKB

  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.3183, datë 01.02.2016 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.8, datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.3, datë 05.02.2007 “Për krijimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë” i ndryshuar me vendimin Nr.10, datë 12.10.2011″;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.56, datë 24.12.2012 “Për riorganizimin e strukturës organizative të disa institucineve në varësi të Bashkisë Tiranë”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.19, datë 11.03.2002 për “Disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.6, datë 26.01.2001 “Për vendosjen e gjobave nga Bashkia Tirane”; i ndryshuar me vendimin Nr.76, datë 27.12.2007″;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.7, datë 11.04.2008 “Për vendosjen e gjobave për shkeljet e kryera nga shoqëritë tregtare”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.1, datë 05.02.2007 “Për rregullimin dhe administrimin e mbetjeve urbane dhe pastrimin e qytetit”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.13, datë 20.03.2013 “Për vendosjen e gjobave në vend ndaj subjekteve për shkeljet e kryera në fushën e transportit rrugor”;
  • Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.37. datë 03.09.2015 “Për gjobat dhe dëmtimet në rrjetin rrugor, rrjetin elektrik rrugor dhe hapësirat e gjelbërta të Bashkisë Tiranë dhe metoda e vlerësimit të dëmit”;