Veterinari

Mbrojtja e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët dhe prodhimet e tyre, duke kryer shërbimin veterinar në mjediset e thertores dhe njësive të therjes për kontrollin shëndetësor të kafshëve para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave të mishit dhe lëshimin e certifikatës veterinare që shoqëron mishin dhe nënproduktet e tij, në përputhje me kërkesat e akteve ligjore e nënligjore në fuqi, përbën objektivin kryesor të sektorit. Ky sektor ushtron veprimtarinë kryesisht në zbatim të ligjit 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Reëpublikën e Shqipërisë” si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 230, datë 20.03.2013 “Për përcaktimin e funksioneve, detyrave specifike dhe standarteve të shërbimit veterinar të qeverisjes vendore”.

  1. kontrollon thertoret apo njësitë e therjes të përcaktuara dhe të miratuara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;
  2. kryen shërbimin veterinar në mjediset e thertoreve dhe të njësive të therjes;
  3. plotëson dokumentacionin veterinar teknik;
  4. kontrollon kafshën para therjes, gjatë dhe pas therjes, si dhe bën vulosjen e karkasës;
  5. pajis mishin me çertifikatën shëndetsore veterinare shoqëruese për çdo krerë bagëti të therur;
  6. bllokon dhe asgjëson karkasa, pjesë dhe organe të kafshëve të prekura nga sëmundjet infektive apo parazitare;
  7. bashkëpunon me strukturat e shërbimit veterinar rajonal dhe me Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për zbatimin e masave profilaktike për kufizimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë;
  8. njofton autoritetet kompetente në rast të konstatimit të sëmundjeve që paraqesin rrezikshmëri për qytetarët;
  9. zbaton orarin e punës sipas përcaktimeve  të miratuara.
  10. raporton tek eprori i drejtpërdrejt mbi ecurinë e punëve dhe problemet e evidentuara;