Tregjet e Hapura

Merret me evidentimin e shkeljeve të të drejtave të konsumatorit ndaj shërbimeve të ofruara nga njësitë e shërbimit tregtar që ushtrojnë veprimtarinsë e tyre në Bashkinë e Tiranës. Ky sektor ushtron veprimtarinë kryesisht në zbatim të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” i ndryshuar.

  1. punon për evidentimin dhe monitorimin e rasteve të abuzimit me çmimet nga tregëtaret dhe bashkëpunon për marrjen e masave të domosdoshme.
  2. kryen kontrollin e të dhënave të tregut si edhe evidentimin e problematikave në këto tregje;
  3. kryen kontrollin e emërtimit tregtar të tregjeve, adresës dhe orarit të shërbimit ndaj konsumatorëve;
  4. kryen kontrollin e të dhënave që lidhen me natyrën e mallrave ose të shërbimeve që ata ofrojnë.
  5. evidenton problematikat në tregjet e hapura dhe propozon ndërhyrje të mundshme në to.
  6. bashkëpunon me administratën e tregjeve për zbatimin e rregullave për funksionimin normal të tyre dhe respektimin e detyrimeve ligjore të kësaj administrate me struktura të tjera të kontrollit të tregjeve.